Przed pierwszą wizytą u chirurga plastycznego często powstrzymuje nas obawa przed nieznanym i skrępowanie. Z okazji Dnia Kobiet chcemy pomóc wykonać ten pierwszy krok – w ramach akcji „Być kobietą, być piękną, to dla mnie…” zachęcamy do rozwinięcia hasła przewodniego akcji, a autorki najlepszych propozycji, zaprosimy na bezpłatne konsultacje.

90 proc. młodych kobiet (18-24) jest niezadowolonych choć z jednej części swojego ciała. Na niedoskonałości narzekają również kobiety w średnim wieku (55-64) – 85 proc., podaje amerykański dziennik New York Daily News. Mimo to połowa z nich do końca życia będzie walczyć z kompleksami i nigdy nie przekroczy gabinetu lekarza medycyny estetycznej czy chirurga plastycznego. Wszystko przez strach i skrępowanie.

A taka wizyta do niczego nie zobowiązuje. Co więcej, pomaga zweryfikować oczekiwania i nieraz na nowo odkryć swoje piękno.

– Jestem kobietą i potrafię zrozumieć obawy, niepokoje pacjentek. Konsultacje to najlepszy moment, żeby podczas szczerej rozmowy zmierzyć się ze swoimi niedoskonałościami, spojrzeć na siebie z innej perspektywy i podjąć decyzję, czy chcemy, by nawet najdrobniejsze kompleksy nadal nas niepokoiły, czy jesteśmy gotowe, by coś zmienić – mówi dr Anna Olender.

Pierwsze spotkanie z chirurgiem to kluczowy etap przygotowań do zabiegu. – Konsultacja poprzedza każdy zabieg chirurgii plastycznej. To podczas niej zbieram wywiad, na podstawie którego mogę zakwalifikować pacjentkę do operacji. Na pierwszym spotkaniu dokładnie poznaję problem, analizuję wyniki badań i zalecam działania, które nie tylko jak najlepiej spełnią oczekiwania, ale także będą bezpieczne dla zdrowia – tłumaczy dr Olender.

Jak przebiega akcja?

Wystarczy śledzić nasz fanpage – Dr Olender – Chirurgia Plastyczna na Facebooku. 1 marca znajdzie się tam specjalna aplikacja, która pozwoli na wzięcie udziału w akcji. Ostatni krok to wysłanie wiadomości SMS (opłata wg stawek operatora) z dokończeniem zdania „Być kobietą, być piękną, to dla mnie…”. Autorki pięciu najciekawszych propozycji otrzymają zaproszenie na bezpłatną konsultację w naszym szpitalu 16 marca 2016.

Harmonogram:

Czas trwania konkursu: od 1 do 8 marca (godz. 12:00) – zgłoszenia poprzez aplikację 

8 marca 2016 – ogłoszenie wyników

16 marca 2016 – konsultacje

Regulamin

Wzięcie udziału w konkursie na Facebooku oznacza akceptację jego regulaminu – zachęcamy do zapoznania się z zasadami.

REGULAMIN KONKURSU

Być kobietą, być piękną, to dla mnie…”

(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Być kobietą, być piękną, to dla mnie…” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem konkursu jest Olender Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jaworowa 5, 41-208 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000436337, posiadająca NIP: 6443501810, nr tel: +48 34 311 10 32, +48 515 296 215
c „Uczestnik” – Osoba, która spełniła warunki określone w §2 ust. 5 oraz § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

d „Nagroda” – nagrodą dla laureata konkursu jest udział w bezpłatnej konsultacji chirurgicznej w klinice Organizatora – ul. Brzozowa 2 42-311 Żarki Letnisko, ul. dnia 16 marca 2016 roku w godzinach 14:00-19:00.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług Olender Clinic spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. i związany jest ze świętem Dnia Kobiet.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 roku od momentu opublikowania wpisu na Profilu Organizatora w serwisie Facebook (www.facebook.com/drolender), informującego o rozpoczęciu trwania Konkursu i trwa do dnia 8 marca 2016 roku do godziny 12:00.
3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie Facebook: (www.facebook.com/drolender).
4. Uczestnikiem Konkursu, w warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być kobieta, powyżej 18. roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (drolender.pl).
b. Skorzystać z aplikacji „Konkurs” zamieszczonej na Profilu Organizatora w serwisie Facebook, używając konta z własnym imieniem i nazwiskiem.
c. W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość SMS o potwierdzeniu skorzystania z aplikacji, odesłać wiadomość zwrotną z autorskim dokończeniem zdania: „Piękno to…” (koszt SMS wg stawek Operatora)
d. Wysłanie wiadomości zwrotnej na otrzymaną wiadomość SMS będzie rozumiane jako, potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu. Koszt sms-a wg stawek operatora.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1., pkt. a.-d. niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób, a także naruszać jakichkolwiek praw autorskich.
4. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.
4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 oraz w § 3 ust. 4 Regulaminu nie będą przyjmowane.
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


1. Po nadesłaniu Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika może on wyrazić zgodę na uwiecznianie i wykorzystywanie jego wizerunku, głosu, oraz wypowiedzi w całości lub we fragmentach w związanych z przebiegiem Konkursu oraz procesem odbioru Nagrody i korzystania z niej w audycjach, materiałach prasowych i innych przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez lub na rzecz Organizatora. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku obejmuje określone w niniejszym paragrafie działania.

2. Poprzez wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika a także na potrzeby informowania o przebiegu Konkursu, relacjonowania procesu odbioru Nagrody i korzystania z niej przez Uczestnika, wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem Uczestnika mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

3. Zgoda Uczestnika na wykorzystywanie wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące Konkursu i procesu odbioru Nagrody i korzystania z niej, w szczególności materiały prasowe, ulotki, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, oraz w Internecie.

4. Wizerunek uczestnika nie może zostać wykorzystany w formie lub publikacji obraźliwej dla niego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych uczestnika.

5. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie przez Organizatora udzielonych Organizatorowi praw o których mowa w niniejszym paragrafie na Agencję Public Relations: JBS Europe Krzysztof Jurga, ul. Dworska 19/10 41-100 Siemianowice Śląskie, posiadającą numer NIP 9542390835.

§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach konkursu przewidziana jest następująca Nagroda:
Zaproszenie na bezpłatną konsultację chirurgiczną w klinice Organizatora – ul. Brzozowa 2 42-311 Żarki Letnisko, ul. dnia 16 marca 2016 roku w godzinach 15:00-19:00.

2. Spośród wysłanych wiadomości Komisja Konkursowa, w skład której wejdą osoby wybrane przez Organizatora, wybierze 5 najciekawszych propozycji, których autorzy zostaną Laureatami Konkursu i otrzymają Nagrodę.

3. W przypadku przesłania dwóch identycznych propozycji, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 6
WEJŚCIE W ŻYCIU REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Olender Clinic sp. z o.o. sp. k.. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów Konkursu i nawiązania kontaktu przez Organizatora z Laureatami Konkursu.
3. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestnika pobrane przez aplikację mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celu dostarczenia Uczestnikowi informacji o usługach, promocjach, rabatach i zmianach oferty tworzonych przez Organizatora, o ile Uczestnik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie danych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2. Laureaci są zobowiązani do nawiązania kontaktu z Organizatorem drogą telefoniczną lub przez wiadomość na profilu Organizatora w portalu Facebook lub na adres e-mail: kontakt@drolender.pl w celu umówienia godziny konsultacji.
3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 3 dni od momentu opublikowania listy Laureatów na profilu Organizatora w serwisie Facebook, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora na następujący adres: Olender Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jaworowa 5, 41-208 Sosnowiec, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@drolender.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie tygodnia od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
6. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.drolender.pl) przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
4. Spory powstałe na tle Regulaminu Konkursu, a których Uczestnik Konkursu i Organizator nie rozwiązali na drodze negocjacji, będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.